คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Zonmoon Mall มุ่งมั่นพัฒนา เป็นผู้นำในธุรกิจ health and Beauty จำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ

เกี่ยวกับเรา

Zonmoon Mall ก่อตั้งโดย

เนื่องจากตลาดทาง online market place เติบโต และมีผู้ประกอบการเกิดขึ้นจำนวนมาก ตลอดเวลา

ทำให้ผู้บริโภค สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เพิ่มขึ้น จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่พึงพอใจ

กับสินค้าที่ได้รับ หลังจากสั่งซื้อออนไลน์ เช่น ได้รับสินค้าไม่ตรงตามรูป สินค้าล่าช้า หรือไม่ได้รับสินค้า

 เรามองถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ จึงพัฒนาระบบร้านออนไลน์ ให้ตอบโจทย์ แก้ปัญหาการ ซื้อสินค้าออนไลน์

เน้นความซื่อสัตย์ และบริการ ที่ตรงใจ เข้าถึงผู้บริโภค สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

หน้าที่ของ  Zonmoon.com

คัดหาสินค้าคุณภาพดีส่งต่อผู้บริโภค

เรามีทีมวิจัยและคัดเลือกสินค้าก่อนมาลงจำหน่ายใน มาร์เกตเพลส มีการเทสและทดสอบคุณภาพ

ตรวจสอบราคาสินค้าเพื่อความยุติธรรมต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศ Zonmoon.com

มุ่งมั่นพัฒนา เป็นผู้นำในธุรกิจ health and Beauty จำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ บริหารการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล  ร่วมพัฒนาต่อเนื่องอย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ระดับโลก 

ภารกิจ

      มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ  Logistics  การบริหารสินค้าคงคลัง  การขนส่ง  และระบบติดตามผล  อย่างรวดเร็ว  แม่นยำ  

อย่างเป็นระบบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  จัดหานวัตกรรมใหม่ทั้งด้านผลิตภัณฑ์  การบริการ  และ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า  ลูกค้า  ด้วยความเป็นธรรม  สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

            ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม   

พันธกิจ 

       สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และสังคม เพื่อพัฒนาคุณค่า และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยใช้ระบบดิจิตอล พัฒนาระบบบริหารงานอัตโนมัติ  ให้เข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

 อุดมการณ์ 

 1. เปิดใจรับการปรับแผนการทำงาน

 2.สร้างอุดมการณ์ให้พนักงานคิดเชิงบวก 

 3.มีความศัทธาเชื่อมั่นในจุดมุ่งหมายร่วมกัน

 4 มีวินัยในการทำงาน

 5. ซื่อสัตย์  ปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น

 6.คล่องแคล่ว รวดเร็ว ให้เข้ากับยุคดิจิตอล

 7. สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มุ่งไปในทิศทางเดียว กัน  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ

 8.แบ่งปันคืนสู่สังคม ปลูกฝังการช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งรายได้มอบสู่สังคมต่อไป

   

expand_less